Gatunki Inwazyjne

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

  • Potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst źródłowy
  • Potrafi wyróżnić cechy gatunku obcego i inwazyjnego oraz wskazać różnice pomiędzy tymi pojęciami
  • Potrafi wyjaśnić, dlaczego inwazje biologiczne stanowią zagrożenie dla bioróżnorodności
  • Potrafi podać kilka przykładów zapobiegania inwazjom biologicznym oraz podać ich skutki
  • Potrafi samodzielnie skorzystać z danych przestrzennych za pomocą cyfrowej mapy
  • Rozumie oraz uzasadnia konieczność ochrony przyrody
  • Przedstawia swoje opinie oraz argumenty, związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi
Załączone dokumenty: 
  1. 1. Gatunki inwazyjne 0.pdf (5MB)