Obserwuj, badaj i odkrywaj tajemnice przyrody!

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat z województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt ma na celu popularyzację wiedzy przyrodniczej i budowanie kapitału naukowego wśród młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z naukowcami, udział w zajęciach laboratoryjnych oraz kawiarniach naukowych.

Oferujemy:

  • Trzy cykle stacjonarnych zajęć na uczelni, realizowanych przez 3 kolejne semestry. Każdy cykl zawierać będzie: 6 warsztatów badawczych dla 6 grup w każdym semestrze (1 grupa - maksymalnie 10 uczniów) oraz dwa  spotkania dla wszystkich uczniów (inaugurujące i podsumowujące).
  • Dwa Obozy Naukowe Młodego Odkrywcy: stacjonarne zajęcia badawcze na terenie UWM. dla tych dzieci i młodzieży, którzy ze względów organizacyjnych nie mogą wziąć udziału w regularnej semestralnej ścieżce zajęć stacjonarnych.
  • Otwarty kurs online z webinariami i wideokonsultacjami naukowców, realizowanymi przez 3 semestry dla uczniów realizujących projekty badawcze.
  • Projekty badawcze z konsultacjami bezpośrednimi i online dla uczniów, zakończone szkolnymi festiwalami nauki, w trakcie których uczniowie zaprezentują wyniki swoich badań społeczności lokalnej (kolegom, nauczycielom, rodzicom, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego).
  • Dwa Uniwersyteckie festiwale Nauki (Noc Biologów) dla dzieci i ich rodziców, z warsztatami, wykładami i pokazami.
  • Dostęp do Biblioteki Młodych Odkrywców – scenariuszy zajęć, filmów i dobrych praktyk zebranych podczas projektu
  • Kawiarnie Naukowe: 6 kawiarni po dwie każdym w semestrze.

W ramach projektu, planujemy objąć kursami edukacyjnymi 610 osób, podnieść kompetencje 280, opracować 5 programów edukacyjnych stacjonarnych i on-line, 68 dobrych praktyk z zakresu rozwoju kompetencji uczenia
się, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz raz kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Planujemy, że z opracowanych przez nas materiałów skorzysta min. 1000 osób.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Aby pobrać regulamin, formularz zgłoszeniowy i inne dokumenty kliknij tutaj.

Wartość projektu: 503 931,49 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 489 252,49 zł

Celem głównym projektu jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: 6-10 lat i 11-16 służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania własnych pasji poprzez stworzenie warunków do prowadzenia pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich poprzez: cykliczne stacjonarne zajęcia badawcze, otwarty kurs online z webinariami i wideokonferencjami, uniwersyteckie i szkolne festiwale nauki oraz lokalne kawiarnie naukowe, bibliotekę online z wypracowanymi programami, scenariuszami i interaktywnymi materiałami edukacyjnymi.

Zakres tematyczny oraz metodologia Projektu umożliwią rozwój czterech kompetencji kluczowych i tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy. Będą to: umiejętności mat.-przyr., umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się i pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Działania w projekcie zostały tak zaplanowane by sprzyjały poznawaniu środowiska akademickiego i uczelni oraz integrowały lokalną społeczność wokół UWM.

Projekt „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0” nr POWR.03.01.00-00-U145/17 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w partnerstwie z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej i trwa od czerwca 2018 r. do marca 2020 r.