25 Czerwca 2020

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

 • Potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst źródłowy
 • Potrafi wyróżnić cechy gatunku obcego i inwazyjnego oraz wskazać różnice pomiędzy tymi pojęciami
 • Potrafi wyjaśnić, dlaczego inwazje biologiczne stanowią zagrożenie dla bioróżnorodności
 • Potrafi podać kilka przykładów zapobiegania inwazjom biologicznym oraz podać ich skutki
 • Potrafi samodzielnie skorzystać z danych przestrzennych za pomocą cyfrowej mapy
 • Rozumie oraz uzasadnia konieczność ochrony przyrody
 • Przedstawia swoje opinie oraz argumenty, związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi
25 Czerwca 2020

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

 • Poszukuje i samodzielnie ocenia informacje z wielu źródeł
 • Rozpoznaje cechy tekstów, które świadczą o naukowej rzetelności lub jej braku
 • Potrafi samodzielnie odszukać kilka artykułów na tematy, które są niezwykle ważne w świecie nauki.
 • Potrafi uzasadnić swoją opinię, posługując się nabytymi informacjami
 • Objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną
24 Czerwca 2020

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

 • pozna podstawy zjawisk biochemicznych i fizycznych
 • nauczy się na czym polega działanie detergentu
 • dowie się dlaczego istnieją różnice w gęstościach różnych cieczy oraz jak można to wykorzystać w codziennym życiu
 • dowie się jaki wpływ na zęby i kości ma kwas octowy
24 Czerwca 2020

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka zdobędzie podstawowe informacje dotyczące zmysłu smaku, dowie się czym są kubki smakowe, dlaczego zdolność rozróżniania smaków okazała się taka istotna dla przetrwania gatunków, co to jest „umami”, czy zwierzęta rozróżniają smaki.

24 Czerwca 2020

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

 • interpretuje dane i wnioskuje na ich podstawie
 • rozróżnia produkty nadmiernie opakowane
 • oblicza koszty energetyczne i środowiskowe (ślad węglowy) produkcji i transportu wybranych produktów
 • proponuje sposoby ograniczenia ilości odpadów poprzez odpowiedzialne zachowania konsumenckie
24 Czerwca 2020

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

 • wymienia źródła powstawania odpadów
 • przeprowadza i dokumentuje obserwację
 • analizuje wyniki i na ich podstawie formułuje wnioski
 • potrafi wytłumaczyć zasadę 3 razy U
 • proponuje sposoby ograniczenia wytwarzania śmieci
 • potrafi posługiwać się podstawową terminologią biologiczną
 • analizuje wpływ człowieka na różnorodność biologiczną
24 Czerwca 2020

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

 • potrafi definiować pojęcia: bagna, mokradło, torfowisko
 • wymienić gatunki roślin i zwierząt żyjących na mokradłach w Polsce i Europie
 • opisuje warunki siedliskowe stwarzane przez mokradła oraz zachowanie się mokradeł w czasie nadmiaru i braku opadów atmosferycznych
 • wyjaśnia, w jaki sposób mokradła regulują stosunki wodne w środowisku
 • porównuje faunę i florę mokradeł na różnych kontynentach
 • argumentuje na rzecz ochrony mokradeł w Polsce i na świecie
 • opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka do otaczającej go przyrody
24 Czerwca 2020

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

 • opisuje budowę chemiczną i strukturę kwasów nukleinowych (DNA i RNA)
 • przedstawia proces kondensacji DNA prowadzący do powstania chromosomów
 • nazywa typy morfologiczne chromosomów
 • definiuje haploidalność i diploidalność
 • podaje wartości diploidalnej liczby chromosomów człowieka, świni, bydła i psa
 • analizuje wyniki rozdzielenia kwasów nukleinowych w żelu agarozowym (określenie masy molekularnej i identyfikacja kwasu nukleinowego)
24 Czerwca 2020

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

02 Marca 2020

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

 • wymienia barwniki roślinne,
 • wyjaśnia znaczenie chlorofilu w procesie fotosyntezy,
 • wymienia przykłady użytkowego wykorzystania przez człowieka barwników roślinnych, wykonuje doświadczenie zgodnie z instrukcją.

Strony