Nabór - stwórz szkolny projekt badawczy

Zapraszamy nauczyciel(k)i z woj. Warmińsko-Mazurskiego do realizacji z uczniami/ uczennicami klas szkoły podstawowej projektu badawczego ze wsparciem on-line. 

 
Projekty mogą dotyczyć różnorodnych zagadnień związanych ze środowiskiem przyrodniczym, np.:
·      środowiska przyrodniczego w okolicach szkoły/miejscowości, funkcjonowania ekosystemu, form i celu ochrony przyrody, warunków życia różnych organizmów itp.;
·     zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności ludzi, np. związanych z hałasem, gospodarowaniem wodą lub śmieciami, emisją zanieczyszczeń, rozwojem lub ograniczeniem upraw, inwestycjami;
·      zagadnień bezpośrednio dotyczących uczniów, związanych np. ze zdrowym stylem życia, bezpośrednim wpływem każdego człowieka na środowisko przyrodnicze, czyli tzw. „śladem węglowym” itp.
 
 
CO CZEKA UCZNIÓW I UCZENNICE KROK PO KROKU?
 
Planujemy tworzenie szkolnych grup liczących 5-8 uczniów/uczennic. Jeden nauczyciel może opiekować się więcej niż jedną grupą.
DLACZEGO WARTO?
Realizacja projektu badawczego wpisuje się w cele ogólne i szczegółowe podstawy programowej zarówno przedmiotów przyrodniczych - przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii -  jak i matematyki. Uczy młodzież także planowania i współpracy,  porozumienia się, inicjatywności. Może być też dobrą okazją do rozwijania pasji i zainteresowań.
Uczniowie i uczennice realizujący projekt badawczy otrzymają wsparcie online w postaci webinariówkursu internetowego i biblioteczki online. Będą też korzystali z doświadczenia zarówno pracowników naukowych UWM, jak i opieki metodycznej moderatorów w kursie.
CO CZEKA NAUCZYCIELA/ NAUCZYCIELKĘ?
Zadaniami nauczyciela/szkolnego opiekuna zespołu projektowego w realizacji kursu będzie:
·     stworzenie uczniom warunków do realizacji projektu,
·    dbanie o poprawność merytoryczną podczas realizacji zadań,
·    zachęcanie uczniów do pracy,
·   monitorowanie przebiegu projektu, terminowości, wywiązywania się uczniów z przydzielonych zadań,
·      czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników itp.